Rädda strömmingen och skärgårdsnäringen


Strömmingen i Stockholms skärgård är enligt såväl skärgårdens yrkesfiskare som länsstyrelsen i Stockholm hotad. Yrkesfiskarna i skärgården ser kraftigt minskade fångster av strömming.

 

Länsstyrelsen misstänker att de minskade fångsterna har att göra med de stora industritrålare som under våren fiskar upp stora mängder strömming innan den går in i skärgården.

 

Sverige tillåter i dag trålarna att gå nära kusten och även att fiska i marina reservat så som det vid Svenska Högarna. Enbart trålaren Clipperton har tagit upp mer än 175 gånger så mycket strömming som Stockholms yrkesfiskare och totalt tar trålarna upp flera hundra gånger mer strömming än skärgårdens yrkesfiskare varje år.  

 

Regeringen och Havs- och vattenmiljömyndigheten har valt att inte lyssna på yrkesfiskarna och Länstyrelens experter utan istället enbart se till vad Internationella havsforskningsrådet, ICES, som är den internationella organisationen som uppskattar fiskbestånd, ICES ser dock inte till små geografiska områden som Stockholms skärgård utan till hela Östersjön när de gör sina uppskattningar över fiskbeståndet.

 

En lösning för att förbättra situationen för strömmingen i skärgården i väntan på att man hittar en långsiktigt hållbar lösning för hela fisket i Östersjön är att flytta gränsen för trålare till 12 sjömil utanför skärgården. På så vis skapas en bättre möjlighet för strömmingen att ta sig in i skärgården utan att bli utfiskad på vägen dit.

 

På lång sikt måste Östersjön få en gemensam fiskeripolitik mellan länderna med ett syfte att bevara och återskapa en bra miljö för fisken och för ett hållbart fiske.


Vi uppmanar därför regeringen att ändra trålgränsen från fyra till tolv sjömil